Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2015

moi-coccinelle
Reposted fromzielono zielono vialovesweets lovesweets
moi-coccinelle
1654 bf8a
Reposted fromaletodelio aletodelio vialovesweets lovesweets

January 23 2015

4672 f24b 500
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viaBrutusD BrutusD

January 18 2015

January 11 2015

January 04 2015

December 28 2014

December 21 2014

December 14 2014

December 07 2014

November 30 2014

November 23 2014

moi-coccinelle
4363 1d84

iguanamouth:

h a h a

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaoutstar outstar

November 16 2014

November 09 2014

November 02 2014

October 26 2014

moi-coccinelle
7418 ff83
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaepidemic epidemic

October 20 2014

moi-coccinelle
Niektórzy ludzie zostawiają po sobie ładnie wyglądające blizny, ale w pewnym momencie pojawia się osoba, która wchodzi pod naskórek, tkankę i narządy. Czujesz ją w kościach i będziesz czuł aż do momentu, kiedy do końca zobojętniejesz i zamilkniesz. Czasem, kiedy leżysz zwinięty w gęstej nocy, jest mrowieniem na kręgosłupie jak delikatny dotyk warg wzdłuż krzyża. To bardzo piękne, ale wyniszczające tortury; nie zaśniesz już więcej.
— Radosław Kolago
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl